Sr. RIZZARDI, M. Gonzaga MM
李康善修女


Photo: MM

* 1902  1  20 日在大利 (Italy) 出生
* 1923
 6  7 日在美國入會
* 1928
 12  8 日宣發永願
* 1978  3 月 26 美國 (U.S.A.) 逝世
 
# 按照瑪利諾女修會提供資料為準


The Maryknoll Sisters in Hong Kong, 1921-1969: In Love with the Chinese, By Cindy Yik-Yi Chu, Palgrave Macmillan, 2004.
◆ 
關愛華人——瑪利諾修女與香港 (1921-1969), 朱益宜著, 中華書局香港有限公司, 2007.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.