Sr. CHENG, M. Josephine OSF
成春儒修女

 

* 1919 年 3 月 16 日在中國湖南 (Hunan) 出生
* 1937 年 8 月在湖南衡陽
(Hangyang)
* 1947
年 4 月 13 日
在湖南衡陽發
* 2012
5 30 日在美國 (U.S.A.) 逝世


聖母痛苦方濟傳教女修會
成春儒修女安息 
享壽九十三

聖 母 痛 苦 方 濟 傳 教 女 修 會 成 春 儒 修 女 , 於 二 0 一 二 年 五 月 三 十 日 在 美 國 安 息 , 在 世 旅 居 九 十 三 年 , 生 前 曾 任 聖 母 無 玷 聖 心 學 校 校 長 和 校 監 職 多 年 。

成 春 儒 修 女 一 九 一 九 年 三 月 十 六 日 生 於 中 國 湖 南 丰 陽 , 長 於 熱 心 公 教 家 庭 , 為 家 中 獨 女 , 三 七 年 八 月 在 湖 南 衡 陽 加 入 修 會 , 三 九 年 十 二 月 八 日 穿 會 衣 當 初 學 修 女 。

一 九 四 七 年 四 月 十 三 日 成 修 女 在 衡 陽 主 教 座 堂 宣 發 終 身 聖 願 , 四 九 年 隨 修 會 逃 難 南 下 至 澳 門 , 繼 而 於 一 九 五 二 年 , 赴 美 國 加 州 聖 十 架 城 聖 加 辣 避 靜 院 會 院 , 五 三 年 起 在 俄 勒 岡 州 比 弗 頓 (Beaverton) 聖 瑪 利 男 童 院 服 務 五 年 。

及 至 一 九 五 八 年 二 月 得 在 港 的 雷 永 明 神 父 協 助 , 膺 香 港 主 教 白 英 奇 邀 請 與 劉 玉 珍 修 女 來 港 , 並 於 同 年 六 月 服 務 新 界 沙 田 聖 心 堂 , 從 事 牧 民 與 教 育 工 作 。

她 與 其 餘 三 位 修 女 , 在 恩 人 協 助 下 , 籌 建 沙 田 文 禮 路 聖 母 無 玷 聖 心 學 校 和 會 院 , 小 學 於 一 九 六 四 年 九 月 啓 用 , 成 修 女 便 全 力 投 入 培 育 在 學 的 青 少 年 , 並 協 助 堂 區 主 日 牧 民 工 作 ; 其 間 任 學 校 校 長 、 校 監 職 多 年 , 亦 曾 任 修 會 省 會 長 等 職 。

二 0 0 一 年 六 月 成 修 女 離 港 , 往 美 國 俄 勒 岡 州 比 弗 頓 和 平 之 后 會 院 靜 養 , 本 年 五 月 三 十 日 在 會 院 安 返 天 父 懷 抱 。

成 春 儒 修 女 在 世 寄 居 九 十 三 年 , 度 修 道 生 活 七 十 三 載 , 殯 葬 禮 已 於 美 國 時 間 六 月 四 日 上 午 舉 行 , 在 港 追 悼 感 恩 祭 將 於 六 月 十 四 日 晚 上 八 時 , 在 沙 田 文 禮 路 廿 七 號 聖 母 痛 苦 會 院 舉 行 。 修 會 懇 請 主 內 兄 弟 姊 妹 代 禱 。
2012 年 6 月 10 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.