Sr. PEDROTTI, Regina FDCC
畢諾地修女

 

* 1869  11  22 日在 意大利 (Italy) 特倫托 (Trento) 出生
* 1888
 8  14 日在 意大利特倫托入會
* 1891
 2 月 2 日發願
* 1896
 10  26 日抵港
* 1938
 3  5 日在澳門 (Macau) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


年近古稀之修女畢諾地在澳門逝世
享壽六十有九

本 港 意 大 利 嬰 堂 首 任 院 長 畢 諾 地 , 原 籍 意 大 利 , 於 一 八 九 六 年 來 華 , 洗 卻 凡 塵 , 虔 心 精 修 工 作 , 迄 今 已 達 五 十 年 , 當 畢 修 女 抵 港 後 , 即 為 本 港 意 大 利 嬰 堂 首 任 院 長 , 以 辦 事 認 真 , 有 條 不 紊 , 待 人 接 物 , 和 藹 可 親 , 故 蟬 聯 三 任 , 去 月 間 , 由 港 赴 澳 , 任 澳 修 女 院 院 長 , 詎 履 任 後 兩 星 期 , 本 月 五 日 , 因 積 勞 成 疾 , 竟 在 澳 逝 世 , 於 星 期 日 出 殯 , 聞 者 異 常 悲 悼 , 查 畢 修 生 平 致 力 精 修 及 教 育 事 業 , 不 遺 餘 力 , 故 大 得 港 澳 人 士 歡 迎 , 此 次 溘 然 長 逝 , 實 為 當 地 修 院 損 失 , 計 修 女 今 年 享 壽 六 十 有 九 云 。
1938 年 3 月 15 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.