Sr. SEREGNI, Sofia FDCC
司崇慧修女


Photo: FDCC

* 1919  3 月 29 日在意大利 (Italy) 米蘭 (Milan) 格萊戈 (Greco) 出生
* 1939 
3 月 18 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1942 
8 月 24在維梅爾卡泰發願
* 1948 
 9 16
* 1998 
7 月 23 日在維梅爾卡泰逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.