Sr. TANG, Stephaine SAL
鄧瑞珍修女

 

* 1919 12 16 日在廣東省 (Guangdong) 南雄縣 (Nanxiong) 出生
* 1941 年
* 1944 年宣發初願
* 1950 年矢發永願
* 2018
4 16 日在香港逝世


顯主女修會
鄧瑞珍修女安息

顯 主 女 修 會 鄧 瑞 珍 修 女 (聖 名 斯 德 望) 於 二 0 一 八 年 四 月 十 六 日 凌 晨 三 時 三 十 分 於 聖 德 肋 撒 醫 院 安 息 主 懷 , 享 年 九 十 八 歲 。

鄧 修 女 原 籍 廣 東 南 雄 , 於 一 九 一 九 年 十 二 月 十 六 日 出 生 於 廣 東 省 南 雄 縣 古 塘 村 。 一 九 四 一 年 追 隨 基 督 的 召 叫 , 於 韶 關 加 入 顯 主 女 修 會 , 四 四 年 宣 發 初 願 , 一 九 五 0 年 矢 發 永 願 , 度 修 會 奉 獻 生 活 七 十 七 年 。 鄧 修 女 為 人 純 真 , 和 藹 可 親 , 謙 遜 簡 樸 , 一 生 從 事 堂 區 牧 靈 工 作 , 年 輕 時 在 南 雄 、 東 陂 、 韶 關 等 地 福 傳 。

一 九 五 三 年 , 鄧 修 女 與 修 會 其 他 七 位 修 女 , 輾 轉 由 韶 關 來 到 香 港 重 組 修 會 , 為 修 會 在 港 首 批 修 女 ; 在 重 新 組 織 修 會 團 體 及 創 辦 宗 徒 事 業 時 , 面 對 困 難 仍 能 堅 持 不 屈 和 樂 觀 地 繼 續 修 會 的 使 徒 工 作 。 她 曾 服 務 的 堂 區 計 有 當 年 的 長 沙 灣 諸 寵 中 保 堂 、 牛 頭 角 天 神 之 后 堂 ; 六 十 年 代 , 她 更 曾 遠 赴 台 灣 板 橋 華 福 天 主 堂 福 傳 ; 亦 曾 服 務 澳 門 路 環 聖 母 村 的 痳 瘋 病 友 。

一 九 八 五 年 , 鄧 修 女 奉 派 往 加 拿 大 温 哥 華 及 卡 城 協 助 修 會 的 新 會 院 的 院 務 及 服 務 華 人 教 友 團 體 。 二 0 0 一 年 , 鄧 修 女 回 港 退 休 , 此 後 仍 努 力 義 務 福 傳 事 工 : 每 週 兩 天 探 訪 深 水 埗 聖 方 濟 各 堂 的 長 者 , 也 協 助 教 導 天 主 教 學 校 的 初 領 聖 體 班 。

鄧 修 女 尤 其 熱 中 於 探 望 醫 院 的 病 人 , 她 每 週 三 天 往 廣 華 醫 院 義 務 協 助 該 院 牧 靈 部 的 探 訪 工 作 。 近 年 鄧 修 女 體 力 漸 退 、 需 留 在 修 院 休 養 , 每 日 以 祈 禱 繼 續 她 熱 愛 的 福 傳 工 作 。

鄧 修 女 的 逾 越 聖 祭 已 於 四 月 廿 一 日 在 長 沙 灣 天 主 教 墳 場 小 聖 堂 舉 行 , 隨 後 安 葬 於 該 會 墓 園 。

2018 年 5 月 6 日