Sr. HO, Mei -Yuen Teresa SPB
何美言修女

 

* 1937  3  17 日在香港出生
* 1964
 11  21 日在香港入會
* 1966
 11  21 日在香港發願
* 1966 - 2014
年在香港服務
* 2014 5 15 日在香港逝世
 
# 按照耶穌寶血女修會提供資料為準


A faithful life and peaceful death

It is with deep sorrow the Precious Blood Sisters announce the death of Sister Teresa Ho Mei-Yuen, who passed away peacefully at the Precious Blood Hospital (Caritas) on 15 May 2014, at the age of 77, after 50 years of religious life.

Her funeral Mass was offered at 10am on Saturday, 17 May, at St. Francis of Assisi Church, Shek Kip Mei, Shamshuipo, Kowloon, followed by burial in the St. Raphael’s Catholic Cemetery, Cheung Sha Wan.

The family and relatives of Sister Ho and the Precious Blood Sisters are grateful for the prayers offered for the deceased.
 8 June 2014

 


寶血會何美言修女安息

香 港 教 區 寶 血 女 修 會 何 美 言 修 女 , 於 二 0 一 四 年 五 月 十 五 日 上 午 十 時 三 十 分 安 逝 於 寶 血 醫 院 (明 愛) , 享 年 七 十 七 歲 。

何 修 女 聖 名 德 肋 撒 , 廣 東 省 順 德 人 , 一 九 六 四 年 加 入 寶 血 女 修 會 , 度 奉 獻 生 活 五 十 年 。 何 修 女 於 一 九 六 六 年 宣 發 初 願 , 後 被 修 會 派 遣 分 別 在 荃 灣 大 窩 口 德 貞 小 學 、 培 靈 學 校 、 華 富 邨 寶 血 小 學 等 擔 任 校 長 之 職 , 至 一 九 九 七 年 退 休 後 , 她 仍 為 多 間 學 校 的 校 監 或 校 董 。

何 修 女 長 時 間 從 事 教 育 工 作 , 努 力 實 踐 修 會 辦 學 的 福 傳 使 命 , 遇 到 學 生 及 教 職 員 有 困 難 時 , 她 必 定 主 動 予 以 問 候 , 並 盡 力 為 他 們 紓 苦 解 困 , 將 福 音 的 喜 訊 散 播 到 每 一 位 她 所 接 觸 的 人 身 上 。

何 修 女 的 殯 葬 彌 撒 已 於 五 月 十 七 日 假 石 硤 尾 聖 方 濟 各 堂 舉 行 , 彌 撒 後 , 遺 體 安 葬 長 沙 灣 天 主 教 墳 場 寶 血 會 墓 園 。 寶 血 會 修 女 及 何 修 女 家 人 期 盼 教 會 內 各 兄 弟 姊 妹 為 何 修 女 的 安 息 祈 禱 。
2014 年 5 月 22 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.