Sr. YIM, Teresa FMM
嚴艷嫻修女

 

* 1920  2  12 日在香港出生
* 1943
 10  24 日在澳門 (Macau) 入會
* 1949
 12  15 日在上海發願
* 1964 - 1984
年在香港服務
* 2015
 11  5 日在澳門逝世
 

# 按照瑪利亞方濟各傳教修會提供資料為準


瑪利亞方濟各傳教修會
嚴艷嫻修女主懷安息

瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 嚴 艷 嫻 修 女   , 於 二 0 一 五 年 十 一 月 五 日 在 澳 門 山 頂 醫 院 逝 世 , 享 年 九 十 五 歲 。 她 生 前 曾 服 務 澳 門 、 上 海 及 香 港 。

嚴 艷 嫻 修 女 一 九 二 0 年 二 月 十 二 日 生 於 香 港 , 四 四 年 在 澳 門 加 入 瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 。 一 九 四 六 年 她 宣 發 初 願 , 四 九 年 在 上 海 矢 發 终 身 願 。

嚴 修 女 於 一 九 四 六 至 四 七 年 間 , 曾 於 澳 門 負 責 祭 衣 房 及 修 會 家 務 等 工 作 ; 四 七 至 五 七 年 間 於 上 海 公 濟 醫 院 任 職 護 士 ; 五 七 至 六 四 年 間 返 回 澳 門 分 別 在 仁 伯 爵 醫 院 擔 任 護 士 及 協 助 修 院 護 理 、 財 政 等 工 作 。

一 九 六 四 年 嚴 修 女 被 派 遣 往 香 港 馬 鞍 山 協 助 診 所 藥 房 工 作 , 六 七 至 八 四 年 間 分 別 在 聖 羅 撒 幼 稚 園 及 聖 羅 撒 中 學 圖 書 館 服 務 , 其 間 七 二 至 七 六 年 曾 於 聖 德 肋 撒 醫 院 任 職 護 士 。 一 九 八 五 年 至 今 因 病 返 回 澳 門 在 修 會 內 休 息 。

嚴 修 女 一 生 熱 心 事 主 愛 人 , 不 辭 勞 苦 , 履 行 普 世 福 傳 使 命 。 嚴 修 女 的 守 靈 感 恩 祭 和 逾 越 聖 祭 已 分 別 於 十 一 月 九 日 和 十 日 在 澳 門 天 主 教 殯 儀 館 舉 行 。 會 方 邀 請 信 徒 為 修 女 靈 魂 的 安 息 祈 禱 。

2015 年 11 月 22 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.